ข้อมูลประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
1. Power Point นำเสนอชี้แจงส่วนงาน
2. หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลฯ
     2.1 การจัดทำงบประมาณแผ่นดินพลางก่อน
     2.2 หนังสือสำนักงบประมาณหลักเกณฑ์ประเมินผล 
     2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผล  
     2.4 สรุปย่อหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผล 
3. แบบฟอร์มที่ส่วนงานต้องดำเนินการจัดทำ
     3.1 แบบสรุปคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     3.2 ตารางสรุปผลงานเด่น
     3.3 แบบฟอร์มเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีบัญชี พ.ศ.2562-2567 (ฟอร์ม ก.5) 
     3.4 แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2563-2567
     3.4.1 ข้อมูลแผนปีบัญชี 2563 และจ่ายจริงปีบัญชี 2563 ไตรมาส 1 รายส่วนงาน
     3.5 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณ 2563 รายเดือน
     3.6 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการรายไตรมาส
     3.7 แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์